Syftet med bergförstärkning

Bergförstärkning är ett samlingsnamn för olika metoder som syftar till att förstärka ett ostadigt berg. Dessa metoder innefattar olika förankringstekniker såsom sprutbetong, bergbultning, och förstärkning med hjälp av nät. Metoderna används i anläggningsskedet då tunnlar och bergrum ska byggas. Den syftar till att förhindra och förebygga eventuella bergras och därmed risken att någon skadas under bygget. Detta är väldigt viktigt för att möjliggöra att arbetet kan fortskrida utan hinder.

Bergsprickor kan uppstå av två orsaker, antingen genom påverkan av människan eller bergets naturliga miljö. Omfattningen av en bergförstärkning beror helt och hållet på bergets kvalité och mängden sprickor i det. Att använda bergförstärkning kan vara nödvändigt av många olika anledningar. Dels handlar det om att arbetsmiljön måste vara säker för arbetarna, men också för att bygget ska kunna utföras i tid utan några avbrott.

Metoder vid bergförstärkning

Den första metoden som används vid bergförstärkning är bergbultning. Vid byggen av tunnlar brukar sprickor kunna uppstå i tunnelns tak. En åtgärd för att förebygga ras i tunneln är att använda bultar. Detta ska förhindra att taket rasar ihop. När bultar används, kommer en specialist ut för att mäta var bultarna ska vara och bestämma avståndet mellan dem.

Sedan finns sprutbetong, som används efter att bultarna har satts fast och syftar till att förstärka berget och dess bultar ytterligare. Sprutbetongens storlek beror helt på bergets kvalité. Därför kan storleken variera allt från 30 mm till 300 mm. Sedan finns det nät som kan monteras intill de berg som behöver förstärkas. Denna typ av förstärkning är mera vanligt utanför tunnlarna. Ett nät sätts fast med hjälp av bultar på samtliga sidor av det. Nätet hjälper till att fånga upp eventuella stenar som faller ner.